Damien VIGUIER

Avukat büromuzun yirmiden fazla ortak ve muhabiri vard?r. Bunlar avukat, noter, hukukçu, tüm üst düzey uzmanlard?r. Ve dosyalara göre ekipler olu?turuyoruz.
Ayr?ca, bankac?lar ve muhasebecilerlede çal???yoruz.
Böylece büromuz bütün mü?terilerimizin, bireysel, aile, ve ?irketlerin, ihtiyaçlar?na cevap verebiliyor.
Frans?z ve yabanc? ?ah?s ve ?irketlere, hukuk dan??manl??? ve avukatl?k hizmetleri vermektedir.
Faaliyet alanlar?m?z hukukun bütün dallarin? kaps?yor : bunlar özel, kamu, ceza ve ticaret hukuktan patent ve vergi hukukuna kadar geni?tir.

Dernière modification de la page le 20.10.2015 à 10:05